Meediaplatvorm LUNA (luna.tlu.ee) on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tudengite väljund, ega pruugi kajastada Tallinna Ülikooli ametlikke seisukohti.

Kõik autoriõigused meediaplatvormil luna.tlu.ee avaldatud video- ja audiosisu, artiklite, tekstide, piltide, fotode, kujunduse jm teoste suhtes kuuluvad teose autorile.

Meediaplatvormil luna.tlu.ee avaldatud teoste tsiteerimisel ja refereerimisel tuleb viidata teose autori(te)le, teose pealkirjale ja teose avaldamise allikale. Kusjuures tsiteerimine ja refereerimine peab toimuma motiveeritud mahus ja ei tohi moonutada teose mõtet. Korrektne viitamine on vajalik ka piltide, video- ja audiosisu süvalinkimise (nt vistutamise) puhul. Kui tsitaadid või refereeringud avaldatakse internetis, tuleb lisaks eelnevale tuua enne refereeritavat teksti ka link täistekstile koos märkega "Terviktekst avaldatud Tallinna Ülikooli meediaplatvormil luna.tlu.ee ".

Kõik varalised õigused kuuluvad Tallinna Ülikoolile. Meediaplatvormi või selle teenuste ükskõik millise osa kasutamine, välja arvatud käesolevates tingimustes lubatud viisil teenuse kasutamine, on rangelt keelatud ja rikub teiste intellektuaalomandiõigusi. Õigusrikkumisele võib järgneda õigusrikkuja suhtes nii tsiviil- kui ka kriminaalõiguslik vastutus, sealhulgas võimalik kahju hüvitamise kohustus autoriõiguste rikkumise eest.

Võimalike probleemide korral palun pöörduge aadressil luna@tlu.ee.

Copyright © Tallinna Ülikool